Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Jaarrapportage Bodembeheer 2010

Het Centraal College van Deskundigen Bodembeheer heeft in haar vergadering van 16 december 2011 het rapport Kwaliteitsverklaringen met blijvende waarde 2010 vastgesteld, waarin het functioneren van de certificatieschema”s voor milieuhygiënisch bodembeheer over 2010 is beoordeeld.

In dit kader zijn de resultaten van (vervolg-)audits door certificerende instellingen in 2010 voor de beoordelingsrichtlijnen BRL SIKB 0100, 1000, 2000, 6000, 7000, 7500 en 9335 beschreven. Tevens zijn -voor zover mogelijk- de resultaten in perspectief geplaatst door vergelijking met de periode tussen 2006 en 2009.
Alle beoordelingsrichtlijnen in beheer bij het Centraal College van Deskundigen Bodembeheer voorzien intussen in een jaarlijkse rapportage van de certificatie-instellingen aan SIKB.
De Jaarrapportage 2010 maakt deel uit van het zichtbaar maken van de resultaten van de “eigen” controles van het private systeem van kwaliteitsborging in het bodembeheer sinds 2001. Het is de vijfde rapportage over de uitvoering van de certificatieschema”s voor bodembeheer. Deze rapportage heeft betrekking op het kalenderjaar 2010. Net als over 2009 is in het voorliggend rapport (vooral) een getalsmatige beoordeling van de over 2010 gerapporteerde gegevens uitgevoerd
Per Beoordelingsrichtlijn en protocol gaat de Jaarrapportage gedetailleerd in op de ontwikkelingen en de bevindingen van de certificerende instellingen in 2010.
Voor de Jaarrapportage 2010 hebben de certificerende instellingen gegevens aangeleverd over aantallen certificaten, controles en geconstateerde afwijkingen. Verder is in de rapportage aandacht geschonken aan het aantal klachten en de aard ervan. Ook het aantal en aard van de sancties is terug te vinden in de rapportage. De rapportage bevat daarnaast de bevindingen van de certificerende instellingen over kwaliteitssystemen en suggesties worden gedaan voor verbeteringen.
Naast de “structurele” controles zijn in 2010 door de certificerende instellingen aanvullende controles uitgevoerd op onder meer het omgaan met analysegegevens en het inhuren en uitbesteden van werkzaamheden
Uit de resultaten blijkt voor het kalenderjaar 2010 onder meer het volgende:

  • Het aantal certificaten in 2010 was ruim 1100 (1129). In 2006 was dat nog 560 stuks. Het totale aantal afgegeven certificaten is in 2010 daarmee gestegen met minder dan 5%, waarmee de afvlakking van de groei sinds 2009 is voortgezet. Een gecertificeerde organisatie / bedrijf kan overigens beschikken over meerdere certificaten voor verschillende werkzaamheden. Het aantal organisaties per certificaat (lees: per Beoordelingsrichtlijn) is vermeld in de bijlagen van de Jaarrapportages. Op de website van AgentschapNL zijn de namen van de organisaties / bedrijven per certificaat terug te vinden.;
  • Het aantal opvolgingsaudits in 2010 is weer verder is gestegen tot bijna 2.900 per jaar. Ook het totaal aantal audits/certificaat(-houder) is in 2010 met ca. 10% gestegen t.o.v. 2009. In 2008 waren dat er nog bijna 2100.
  • Ongeveer 30 % van de audits in 2010 had betrekking op veldwerkzaamheden (BRL SIKB 2000), ongeveer 25 % richtte zich op de uitvoering van saneringen van bodem en waterbodem (BRL SIKB 7000) en ca. 10 % op grondstromen en monsterneming (BRL 9335 en BRL 1000);
  • Het totale aantal afwijkingen is in 2010 vrijwel gelijk aan het niveau in 2009 (ca. 3.800 in 2009). Wel heeft een verschuiving plaatsgevonden: voor BRL1000 en 2000 worden t.o.v. 2009 minder afwijkingen gerapporteerd, zowel in absolute aantallen als in het aantal afwijkingen/certificaathouder, terwijl voor BRL SIKB 7000, BRL SIKB 7500 en BRL 9335 juist een toename wordt vastgesteld.
  • Overigens worden afwijkingen voornamelijk geconstateerd op BRL-niveau (eisen opleidingen, frequentie interne audits, documentatie op kantoor etc.) en niet op protocol-niveau;
  • Het aantal afwijkingen per opvolgingsaudit is voor alle schema”s lager dan in 2009. De grootste afname is berekend voor BRL 9335, BRL SIKB 2000 en vooral BRL 1000;
  • Beoordeling door de CI”s in 2010 op aanvullende aspecten, zoals vermeld in de Richtlijn aanvullende controles, heeft niet geleid tot het aantreffen van nieuwe fraudegevallen.Klik hier voor de jaarrapportage Bodedembeheer 2010.