Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Eisen aan het nemen van grondwatermonsters vernieuwd

De eisen aan het nemen van grondwatermonsters zijn vernieuwd. De aangevulde Interpretatiedocumenten bij BRL en AS
SIKB 2000 maken het werken volgens de in NEN 5744:2011 beschreven werkwijze mogelijk. Het werken volgens deze methode wordt op 1 oktober 2012 voor de meeste situaties verplicht.

De eisen aan het nemen van grondwatermonsters zijn vernieuwd. Nieuwe interpretaties, toegevoegd aan de al bestaande Interpretatiedocumenten bij BRL en AS SIKB 2000, maken het werken volgens de in NEN 5744:2011 beschreven werkwijze mogelijk. Gebleken is dat veel partijen meer tijd nodig hebben om hiermee aan de slag te gaan. Daarom wordt het werken volgens deze methode niet direct, maar op 1 oktober 2012 voor de meeste situaties verplicht. De begeleidingscommissie werkt intussen verder aan een nieuwe versie van protocol 2002, waarbij ook het gedachtegoed uit deze interpretaties wordt meegenomen.
De nieuwe interpretaties komen op het volgende neer:

  • nieuwe eisen aan de informatie waarover de monsternemer moet beschikken. Hij moet onder meer voor aanvang van het werk het doel van de bemonstering kennen. Daarbij is het onderscheid tussen de volgende doelen in elk geval van belang: 1) voor monitoring van de grondwaterkwaliteit binnen een provinciaal of landelijk meetnet grondwaterkwaliteit, 2) voor monitoring bij ondergrondse opslagtanks in het kader van een Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) of het Activiteitenbesluit, of 3) een ander doel;
  • voor elk ander doel dan 1) of 2) hierboven wordt een serie eisen van toepassing, bijvoorbeeld het voorpompen met laag debiet en het meten van troebelheid tijdens het voorpompen;
  • op het nemen van grondwatermonsters voor monitoring van de grondwaterkwaliteit binnen een provinciaal of landelijk meetnet grondwaterkwaliteit zijn de nieuwe eisen niet van toepassing, maar geldt NTA 8017;
  • op het nemen van grondwatermonsters voor monitoring bij ondergrondse opslagtanks in het kader van een vergunning Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) of het Activiteitenbesluit is de nieuwe eis tot het meten en noteren van de troebelheid niet van toepassing.

Op het nemen van grondwatermonsters binnen de provinciale en landelijke meetnetten voor de monitoring van de grondwaterkwaliteit zijn de bepalingen uit NTA 8017, “Monsterneming van grondwater ten behoeve van de monitoring van grondwaterkwaliteit”, van toepassing.