Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Controle van tanks en leidingen: een vak apart

Controle van tanks en leidingen: het is een vak apart. Brandstoffen en diverse andere (gevaarlijke) stoffen worden vaak opgeslagen in tanks. In veel gevallen is een periodieke controle van de tankinstallaties en de leidingen vereist. De techniek staat bepaald niet stil. De nieuwe AS 6800 geeft up to date criteria en innoveert de werkwijze.

Brandstoffen en diverse andere (gevaarlijke) stoffen worden vaak opgeslagen in tanks, bovengronds of ondergronds. Het Activiteitenbesluit of de milieuvergunning eist in veel gevallen een periodieke controle en keuring van de tankinstallaties en de leidingen. Die controle is gericht op het tijdig ontdekken van beschadigingen, vervormingen of corrosie. Zo kan men bodemverontreiniging of het ontstaan van gevaarlijke situaties in de tanks voorkomen. Het gaat hierbij dus niet alleen om bodembescherming, maar ook om de veiligheid in de inrichting. Bij zo”n controle komt wel het nodige kijken. Een inspecteur moet het nodige weten van installaties en zaken als kathodische bescherming, stroomopdrukproeven en bodemweerstandsmetingen. Maar ook het bemonsteren van bijvoorbeeld bio-brandstoffen op de aanwezigheid van micro-biologische verontreinigingen hoort tot het vak.
Actueel en innovatief De ontwikkelingen in techniek en regelgeving gaan snel. Het was daarom nodig om de huidige inspectierichtlijnen (AP08 en de keuringscriteria 102 t/m 106) te actualiseren. Zij zijn omgezet in een nieuwe inspectierichtlijn, de AS 6800 Controle en keuring van tank(opslag-)installaties, die op 27 augustus 2012 in werking is getreden. De nieuwe AS 6800 geeft up to date criteria en innoveert de werkwijze. De redenen voor het actualiseren waren:
• Bio-brandstoffen hebben zo hun eigen gevaarsaspecten, met name een verhoogde kans op corrosie van de tank. De behoefte aan controles op de aanwezigheid van micro-biologische verontreinigingen in bio-brandstoffen neemt dan ook sterk toe. De AS 6800 geeft een betrouwbare methode.
• De mogelijkheid om ondergrondse tanks te inspecteren met camera”s (zodat de inspecteur de tank niet in hoeft) is geheel nieuw en innovatief. De methode is uitgebreid getest en de conclusies zijn uitgewerkt in de AS 6800.
• Integratie van AP08 en vijf KC-documenten in een samenhangende richtlijn met onderliggende protocollen. Dit moet het overzicht voor opdrachtgevers en overheden verbeteren. De inspectie-instelling kan zich naar keuze laten accrediteren / erkennen voor één of meer protocollen.
• De regelgeving op nationaal en Europees niveau is veranderd. Dit betreft onder meer de introductie van de erkenningsregeling van het Besluit Bodemkwaliteit, het introduceren van het Activiteitenbesluit en het wijzigen van de normen voor veiligheid (van CPR- naar PGS- richtlijnen). Deze wijzigingen zijn verwerkt in de richtlijnen voor het inspecteren van tanks en leidingen.
• Na het opstellen van AP08 en de KC”s zijn diverse nieuwe accreditatierichtlijnen van kracht geworden die ook hun invloed hebben op de documenten voor het inspecteren van tanks en leidingen. Daardoor was het noodzakelijk om de criteria voor goedkeuren en afkeuren nog preciezer te omschrijven en de bij inspecties gebruikte apparatuur te kalibreren. Klik hier voor de nieuwe inspectierichtlijn AS 6800 en een uitgebreide toelichting.
Thema-bijeenkomst voor inspecteurs
SIKB en de BodemBreedAcademie organiseren op 13 september een themamiddag voor inspecteurs over de nieuwe AS 6800. Hier wordt uitgebreid ingegaan op de verschillen tussen de oude documenten AP08 en de KC”s en de nieuwe inspectierichtlijn. Zodra het programma bekend is wordt het op deze site gepubliceerd. Surf hier door voor meer informatie over deze themabijeenkomst.