Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Conserveren: een stap vooruit met de KNA

Op 10 september 2012 heeft het CCvD Archeologie ingestemd met uitkomsten van het project “Eisen aan het conserveren van kwetsbaar vondstmateriaal en monsters”.

Het plan van Aanpak voor de uitvoering werd op 12 september 2011 goedgekeurd door het CCvD. De resultaten zijn tot stand gekomen met vele deskundigen en specialisten uit het vak onder begeleiding van een begeleidingscommissie. Geconstateerd is dat er een belangrijke lacune tijdens het proces van een archeologisch onderzoek en daarmee in het proces van Archeologische Monumentenzorg (AMZ): het gebrek aan minimale (KNA) eisen en kennis aan en over het bemonsteren en het conserveren van kwetsbare vondsten tijdens het veldwerk en de fase van tijdelijke opslag tot aan deponeren. Tevens bestond bij het CCvD vooraf de wens om ook expliciet aandacht te besteden aan het contracteringsaspect daarvan. De reden is dat veel archeologisch vondstmateriaal vaak al zwak en kwetsbaar is als gevolg van omzettings- en degradatieprocessen in de bodem en dit proces wordt nog eens versterkt zodra een vondst uit zijn context is gehaald tijdens een archeologisch onderzoek. Tijdens opgravingen komt het materiaal immers vanuit het relatief stabiele bodemmilieu onder invloed van de veel veranderlijke atmosfeer te staan. Als gevolg hiervan kan het materiaal beschadigd raken of zelfs verloren gaan als niet de juiste maatregelen worden genomen om dit tegen te gaan. Basale eisen voor omgaan met archeologisch vondstmateriaal tijdens opgravingen zijn opgenomen in de KNA 3.2, de veldhandleiding en de de KNA Leidraad Eerste hulp bij kwetsbaar vondstmateriaal. Er is echter een belangrijke lacune tijdens het proces van een archeologisch onderzoek: het gebrek aan minimale (KNA) eisen aan het conserveren van kwetsbare vondsten en monsters na opgraving en voor deponering. Door middel van een grootschalige wijziging van
KNA Specificatie OS11 Lichten, verpakken, tijdelijk opslaan en conserveren van vondsten & monsters
is het doel de kennis- en de handelingen in het veld te verbeteren, teneinde de informatiewaarde en mogelijk museale waarde waar het een kwetsbare vondst betreft te waarborgen.
Reageren op het ontwerp?
We zijn verheugd u hierbij te kunnen informeren dat de ontwerpherzieningen op de KNA 3.2 van 24 september 2012 tot en met 5 november 2012 ter inzage liggen. Hierbij nodigen we u uit om te reageren op het ontwerp. U kunt reageren op de volgende wijzigingen: Ontwerpwijziging KNA 3.2 Protocol 4004 Opgraven specificaties OS10 en OS11Ontwerpwijziging KNA 3.2 Protocol 4001 Programma van EisenOntwerpwijziging KNA 3.2 Bijlage II actoren ConserveringsspecialistOntwerpwijziging KNA 3.2 Bijlage IV Verklarende woordenlijstToelichting bij de ontwerpaanpassingen
We verzoeken u vriendelijk gebruik te maken van het reactieformulier