Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

BRL SIKB 11000 en protocol 11001, Bodemenergie, ter kritiek

BRL SIKB 11000 en protocol 11001, Ontwerp, realisatie, beheer en onderhoud ondergronds deel installaties bodemenergie in ontwerp gepubliceerd. U kunt reageren tot uiterlijk 31 maart 2012, op de BRL met dit format
, op het protocol met dit format. Naar de documenten

Om de toepassing van bodemenergie te stimuleren hebben diverse overheden en marktpartijen het samenwerkingsprogramma Warmte Koude Opslag (S-WKO) vastgesteld. Het samenwerkingsprogramma bevat vier sporen (regelgeving, informatie en kennis, kwaliteitsborging en flankerend beleid). SIKB is verzocht initiatieven te nemen voor het opstellen van kwaliteitsrichtlijnen voor:
· ontwerp, realisatie en beheer, onderhoud en verwijdering door marktpartijen (intermediairs). Dit wordt uitgewerkt in de nu voorliggende BRL SIKB 11000 en protocol 11001;
· besluitvorming en toezicht door provincies en door gemeenten. Dit wordt uitgewerkt in Besluitvormings Uitvoerings Methoden (BUM”s) en Handhavings Uitvoerings Methoden (HUM”s).
De documenten
BRL SIKB 11000 verwoordt de algemene kwaliteitseisen voor ontwerp, realisatie en beheer en onderhoud van het ondergrondse deel van installaties voor bodemenergie. Hierin staan bijvoorbeeld eisen aan opleiding en ervaring van het bij de werkzaamheden in te zetten personeel en eisen aan de uitvoering van het certificatie onderzoek door de certificatie-instelling. Eisen aan het onderdeel verwijdering zijn al opgenomen in het certificatieschema onder BRL SIKB 2100, Mechanisch boren. De technische uitvoeringseisen zijn uitgewerkt in protocol 11001, dat aan BRL SIKB 11000 is gekoppeld. BRL SIKB 11000 en protocol 11001 vormen uiteindelijk één geheel als certificatieschema voor het ondergrondse deel van installaties voor bodemenergie. Het bovengrondse deel wordt verzorgd door een heel andere markt. Het certificatieschema voor het bovengrondse deel wordt daarom apart ontwikkeld door de Stichting KBI (nieuwe BRL SIKB 6000-21) en ISSO (nieuwe Publicatie 39). De branchevereniging voor ontwerpers en installateurs van ondergrondse energiesystemen, NVOE, ontwikkelt een leergang die ervoor moet zorgen dat uitvoerende personen kunnen voldoen aan de in de certificatieschema”s te ontwikkelen opleidingseisen.