Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Bouwen op baggervolumes met de nieuwe Richtlijn baggervolumebepalingen.

De nieuwe richtlijn biedt houvast bij baggerwerken voor opdrachtgevers, adviseurs en aannemers. U kunt tot 17 november reageren op het ontwerp.

In de praktijk lopen lopen baggerwerken veel vertraging op doordat er onduidelijkheid bestaat over de te verrekenen volumes. Opdrachtgevers en opdrachtnemers hebben de handen in één geslagen om daar iets aan te doen. Bij baggervolumebepalingen op basis van handmatige metingen bestond tot nu toe geen landelijk geldend document om op terug te vallen. Met de SIKB-richtlijn “Baggervolumebepalingen op basis van handmatige metingen” komt hier verandering in.
Het doel van de richtlijn is aanbrengen van uniformering op landelijk niveau in het proces om te komen tot een baggervolumebepaling op basis van handmatige metingen. De richtlijn richt zich op de stappen om te komen tot een goed meetplan, een goede uitvoering van de veldmetingen en het op de juiste manier berekenen en rapporteren van het baggervolume. Het resultaat is een in-situ baggervolumebepaling met een betrouwbaarheid die in de praktijk door betrokken partijen als gangbaar en acceptabel wordt gezien. De richtlijn biedt daarmee houvast aan opdrachtgevende, adviserende en uitvoerende partijen bij baggerwerken en helpt zo misverstanden, discussies en interpretatieverschillen te verminderen.
De richtlijn zal als niet-normatieve bijlage worden opgenomen in SIKB-protocol 2003. U hoeft zich dus niet te certificeren voor de richtlijn. Daarnaast wordt een relatie gelegd met de RAW-systematiek van CROW, zodat ook besteksschrijvers gebruik kunnen maken van de richtlijn. De achtergronden van de ontwerp-richtlijn zijn ook toegelicht tijdens het SIKB-congres 2012. Klik hier voor de volledige tekst van het ontwerp-document.
Reageren
Het Centraal College van Deskundigen Bodembeheer heeft de ontwerp-Richtlijn Baggervolumebepalingen op basis van handmatige metingen, vrijgegeven voor een openbare reactieronde. SIKB nodigt alle belanghebbende partijen uit om te reageren op het ontwerp. Het College betrekt de ingekomen reacties bij de vaststelling van de definitieve versie. U kunt uw commentaar vóór 17 november 2012 sturen aan SIKB; t.a.v. de secretaris van het CCvD Bodembeheer; per e-mail naar info@sikb.nl. SIKB stelt het op prijs als u hiervoor gebruik maakt van reactieformulier. Op die manier helpt u de kosten van het documentbeheer te beheersen.