Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Archeologie beter beschermd in het bestemmingsplan

De model bestemmingsplanvoorschriften archeologie zijn geactualiseerd

Het model bestemmingsplanvoorschriften archeologie voor gemeenten is geactualiseerd. De reden van de actualisatie was met name het model te verduidelijken voor gebieden waar al eerder een archeologisch (voor)onderzoek heeft plaatsgevonden. Uit de praktijk blijkt behoefte te zijn de modellen op dat punt te verduidelijken. Het model kunt u nu ook los vanaf de SIKB website downloaden. klik hier voor de link naar het model
Meer informatie over de juridische aspecten van archeologiebeleid kunt u teruglezen in de Syllabus. Archeologiebeleid zal meer en meer gestalte krijgen via het ruimtelijk spoor. Dit geldt ook voor het stellen van eisen aan de inhoud en kwaliteit van het archeologisch onderzoek. Deze syllabus beoogt betrokkenen van gemeenten, zoals medewerkers ruimtelijke ordening en bouw- en woningtoezicht, en andere organisaties te informeren over de juridische aspecten van archeologie. De eerste versie van deze syllabus beschreef de wettelijke stand van zaken in 2009. De wetgeving is sinds die datum flink gewijzigd door de inwerkingtreding van de Wabo. Om die reden is besloten de syllabus te actualiseren. Deze versie beschrijft de stand van zaken op 23 juli 2012. Naast de wijzigingen in de wet- en regelgeving zijn in deze versie ook de Beleidsbrief modernisering van de monumentenzorg, planschade en de eigendom van archeologische vondsten opgenomen.