Kennis van kwaliteit in bodem en archeologie

Toelatingsregeling alternatieve masterdiploma’s

Als iemand wil worden toegelaten tot het actorregister Archeologie als KNA Archeoloog maar niet beschikt over een Master (verder te noemen Ma) Archeologie zoals vereist in de BRL SIKB 4000 (paragraaf 3.5.2 en bijlage 4), kan in een aantal gevallen het curriculum toch voldoende archeologie bevatten om aan de gestelde kenniseis te voldoen. Dit wordt beoordeeld door de commissie opleidingen en bijscholing.  

Voor curricula die toch voldoende archeologische onderwijsmodules bevatten om aan de gestelde kenniseis te voldoen gelden de volgende criteria:

 

1.     Indien de aanvrager in het bezit is van een doctoraal of Ma-diploma

 • Minimaal de helft van het totale curriculum is ingevuld met archeologische vakken of aan archeologie gerelateerde vakken (dit ter beoordeling van de commissie opleidingen en bijscholing) binnen Noordwest-Europa*
 • De afstudeerscriptie is geschreven over een archeologisch onderwerp (dit ter beoordeling van de commissie opleidingen en bijscholing) binnen Noordwest-Europa*

2.     Indien de aanvrager gepromoveerd is: 

 • Een promotie op een archeologisch onderwerp binnen Noordwest-Europa* met als basis een niet-archeologisch doctoraal of Ma-diploma (dit ter beoordeling van de commissie opleidingen en bijscholing).

Klik hier voor meer informatie. 

 

Gelijkstellingsregeling


Let op deze regeling is in 2023 vervangen door de regeling alternatieve master diploma's (zie boven)

Sommige diploma's kunnen (althans bij het toepassen van de KNA) gelden als gelijk aan een MA Archeologie. Deze 'gelijkstellingsregeling' is gemaakt voor degene die werkt op basis van een andere academische opleiding dan de MA archeologie. Samengevat betekent de gelijkstellingsregeling:

 1. Er is een lijst van studierichtingen (aan de UvA, de VU, RUG en RUL) die opleiden tot een Master diploma archeologie;
 2. Er zijn opleidingen waarvan de eindkwalificatie wordt gelijkgesteld met MA archeologie. Het betreffen:
  1. Afgestudeerden aan de Radboud Universiteit Nijmegen met als specialisatie Klassieke of Provinciaal -Romeinse Archeologie als sluitstuk van een opleiding Geschiedenis, Kunstgeschiedenis of Klassieken (en de vrije varianten Vrije Letteren en Taal- en cultuurstudies).
  2. Gepromoveerd op een archeologisch onderwerp met als achtergrond een niet-archeologische doctoraaldiploma.
  3. Voor hen die niet officieel zijn opgeleid tot een doctoraaldiploma archeologie, maar die wel een aanzienlijk aantal archeologische onderwijsmodules met succes hebben afgesloten geldt dat zij ook gelijk gesteld kunnen worden. Het betreffen bijvoorbeeld aardwetenschappers met als specialisatie Geo-archeologie (Vrije Universiteit) of afgestudeerden met een doctoraal diploma waarbij archeologie, prehistorie, of pre- en protohistorie als primaire opleiding op de doctoraalbul staat.
   Voor de gelijkstelling binnen deze groep worden de volgende criteria gehanteerd:

                      1. minimaal de helft van het totale curriculum (inclusief propedeuse en   
                          Bachelor) is ingevuld en behaald met archeologische vakken én
                      2. een afstudeerscriptie is geschreven over een archeologisch onderwerp
                         (ruim gedefinieerd; bijv. onderzoek naar Romeinse munten wordt als
                          zodanig ook gehonoreerd) én
                      3. de afstudeerscriptie is begeleid en beoordeeld door een universitair
                         docent in de archeologie.

Gelijkstelling levert een schriftelijk bewijs op (ondertekend door de programmadirecteur SIKB en een hoogleraar archeologie van een van de Nederlandse universiteiten). Zij die menen in aanmerking te komen voor de gelijkstellingsregeling kunnen zich melden bij het programmabureau SIKB. Voor de uitvoeringskosten van de regeling wordt voor dit schriftelijk bewijs een vergoeding van € 100 gevraagd.


Voor de tekst van de gelijkstellingsregeling ga naar download EVC regeling.

Bevestiging EVC-regeling en Gelijkstellingsregeling
door Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Op 29 juni 2009 is de RCE in een brief akkoord gegaan met de EVC regeling MA Archeologie en de Gelijkstellingsregeling MA Archeologie. Daarnaast verklaart de RCE dat voor personen die op basis van een EVC regeling hun MA diploma hebben behaald, hun relevante werkervaring verkregen voorafgaand aan het behalen van het diploma volledig zal meetellen bij een beoordeling van de werkervaringseis zoals is vastgelegd in de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie.